Τα νέα του Μάρκου Μπόλαρη

Τα νέα του Μάρκου Μπόλαρη

Αξιοποίηση της εμπειρίας της Μ.Ο.Δ. Α.Ε. ως πρότυπης διοικητικής νησίδας βέλτιστης πρακτικής

Θεσσαλονίκη, 10 Ιουνίου 2013


ΠΡΟΣ: 
1.Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
κ. Κωστή Χατζηδάκη
2.Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
κ. Αντώνη Μανιτάκη
3. Υφυπουργό Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων
κ. Κυριάκο Βιρβιδάκη 
4. Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων (ΕΣΠΑ)
κ. Γεώργιο Γιαννούση 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Μ.Ο.Δ. Α.Ε.
 ΘΕΜΑ: «Αξιοποίηση της εμπειρίας της Μ.Ο.Δ. Α.Ε. ως πρότυπης διοικητικής νησίδας βέλτιστης πρακτικής – Αναβάθμιση της λειτουργίας της με ενιαίο ηλεκτρονικό σύστημα για πλήρη διαφάνεια στη διαχείριση του Σ.Ε.Σ. (2014-2020)»

Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, 

Η Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ Α.Ε.) ιδρύθηκε το 1996 με κοινή απόφαση της Ελληνικής Κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αποστολή της είναι η στήριξη και ενίσχυση της Δημόσιας Διοίκησης για την αποτελεσματική διαχείριση και εφαρμογή των συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και ανταποκρίνεται στο ρόλο της με ένα ανθρώπινο δυναμικό που έχει υψηλή κατάρτιση, εξειδίκευση και εμπειρία στη διαχείριση και παρακολούθηση κοινοτικών προγραμμάτων και δημοσίων έργων.
Οι στόχοι της ΜΟΔ για επιτάχυνση της απορρόφησης των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και την καλύτερη αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ επιτυγχάνονται καθημερινά μέσα από τις κύριες αρμοδιότητες της, που είναι η στελέχωση των Ειδικών Υπηρεσιών του ΕΣΠΑ, του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΣΣΑΑ), του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης της Αλιείας (ΕΣΣΑΑΛ), των Κοινών Τεχνικών Γραμματειών (ΚΤΓ), των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία (INTERREG), καθώς και της Επιτροπής Αξιολόγησης του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Η υποστήριξή των Διαχειριστικών Αρχών τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο προς τους φορείς διαχείρισης των έργων με μεταφορά τεχνογνωσίας, ανάπτυξη και λειτουργία πληροφοριακών συστημάτων και με προώθηση των απαραίτητων καινοτόμων διοικητικών και οργανωτικών διαδικασιών στο σύστημα διαχείρισης και εφαρμογής των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, καθώς και η συνολική συμβολή της ΜΟΔ στην αναπτυξιακή διαδικασία της χώρας είναι αναμφισβήτητη.

Με στόχο λοιπόν την αποτελεσματική υλοποίηση και ολοκλήρωση του ΕΣΠΑ 2007-2013 και ενόψει του επιτυχημένου σχεδιασμού και υλοποίησης της νέας Προγραμματικής Περιόδου (ΣΕΣ 2014-2020), ζητούμε την αποτροπή κάθε πιθανού ενδεχόμενου κατάργησης ή ιδιωτικοποίησης της ΜΟΔ Α.Ε. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα είχε τις πλέον αρνητικές συνέπειες για την απρόσκοπτη πορεία υλοποίησης του ΕΣΠΑ, το οποίο σε αυτήν την τόσο κρίσιμη δημοσιονομική συγκυρία συνιστά έναν από τους κυριότερους μοχλούς ανάπτυξης της χώρας. 

Τουναντίον, η Μ.Ο.Δ. ως πρότυπη διοικητική νησίδα με αρμοδιότητα την οργάνωση και διαχείριση των συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση αναπτυξιακών προγραμμάτων έχει χαρακτηριστεί από την Ε.Ε. ως «βέλτιστη πρακτική». Ως τέτοια διοικητική δομή, η ΜΟΔ θα πρέπει να στηριχθεί και να αξιοποιηθεί περαιτέρω με ένα σύγχρονο ενιαίο σύστημα παρακολούθησης του έργου της, το οποίο θα διασφαλίζει πρωτίστως τη διαφανή λειτουργία της, καθώς επίσης και την αποτελεσματικότητα και την ταχύτητα στην υλοποίηση των αναπτυξιακών προγραμμάτων. Το ενιαίο ηλεκτρονικό σύστημα λειτουργίας της Μ.Ο.Δ. εν όψει της νέας προγραμματικής περιόδου (Σ.Ε.Σ.), είναι απαραίτητο εργαλείο διαφάνειας για να ξεπεραστούν αφενός οι μέχρι σήμερα δυσλειτουργίες και αφετέρου να αποκλειστούν οι οποιασδήποτε προέλευσης παρεμβάσεις. 

Είναι κρίσιμο την στιγμή αυτή που η χώρα περιδινίζεται μέσα στην κρίση να αξιοποιήσουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της δημόσιας διοίκησης, όπως η Μ.Ο.Δ., αναβαθμίζοντάς τα, εξασφαλίζοντας ποιότητα ελέγχων, ταχύτητα, διαφάνεια, αντικειμενικότητα, άρα την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των ευρωπαϊκών αυτών κονδυλίων. Θεωρούμε ότι η κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα όχι απλά να συνεχίσει αξιοποιώντας την εμπειρία της Μ.Ο.Δ. ως πρότυπης διοικητικής μονάδας στην επόμενη διαχειριστική περίοδο, αλλά να εξάγει τα κρίσιμα συμπεράσματα από τη λειτουργία της για την βελτίωση και αξιοποίηση αυτών των πρακτικών και στο χώρο των αμιγώς δημόσιων υπηρεσιών.
 
 
Με εκτίμηση, 
Ο επικεφαλής της Περιφερειακής Παράταξης 
«ΜΕΤΩΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»


Μάρκος Μπόλαρης

ΑρχείοΝέων