Τα νέα του Μάρκου Μπόλαρη

Τα νέα του Μάρκου Μπόλαρη

Αντί πολιτικών αναδιάταξης της παραγωγικής βάσης της χώρας ενόψει της Προεδρίας της Ε.Ε., το ΥΠΑΑΝ επέλεξε “παράδοξες” μεταβολές και προσχηματικές μεταθέσεις

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ: Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Κ. Χατζηδάκη

ΘΕΜΑ: «“Παράδοξες” μεταβολές και προσχηματικές μεταθέσεις στο ΥΠΑΑΝ αντί πολιτικών αναδιάταξης της παραγωγικής βάσης, ενόψει της Προεδρίας της Ε.Ε.»

Το α’ εξάμηνο του 2014 η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας, στο οποίο προεδρεύει ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, έχει ως βασική προτεραιότητά του την Ευρωπαϊκή Βιομηχανική Πολιτική. Η εν λόγω πρωτοβουλία αποτελεί συνέχεια της Ανακοίνωσης της Ε. Επιτροπής   με τίτλο «Για μια ισχυρότερη ευρωπαϊκή βιομηχανία για την ανάπτυξη και την οικονομική ανάκαμψη» και των  Συμπερασμάτων των Ευρωπαϊκών Συμβουλίων (Κορυφής) του Μαρτίου και του Ιουνίου του 2013, όπως και του επερχόμενου Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας του Δεκεμβρίου 2013. Η βιομηχανική πολιτική  θα απασχολήσει αποκλειστικά και τη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ που θα πραγματοποιηθεί  στα μέσα  Φεβρουαρίου 2014.

Τα θέματα της προώθησης της επαναβιομηχάνισης, της ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, αποκτούν κρίσιμο ρόλο για τη χώρα μας,  στην προσπάθεια της οικονομικής ανάκαμψης και στη μείωση της μεγάλης ανεργίας, της υποστήριξης και διευκόλυνσης  των μικρομεσαίων  επιχειρήσεων που αποτελούν και τη βάση της παραγωγικής μηχανής της. Η πρόσβαση των επιχειρήσεων στη ρευστότητα (χρηματοδότησης), η μείωση του κόστους της ενέργειας  και η εποπτεία της αγοράς που εξασφαλίζει την ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων και τον ισότιμο ανταγωνισμό αποκτούν ιδιαίτερη σημασία στο εν λόγω πλαίσιο . Τα θέματα αυτά αποτελούν αρμοδιότητες του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας ειδικότερα, που  διαμορφώνει και εφαρμόζει την πολιτική στον τομέα της μεταποίησης και της ανάπτυξης της εγχώριας παραγωγικής βάσης, η οποία  παρουσιάζει  συνεχή πτώση  πάνω από 15 χρόνια,  σε συνεργασία και με άλλες  υπηρεσίες του Υπουργείου και φορέων της παραγωγής.

Επιπρόσθετα, στους κύριους στόχους της ΕΕ για τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020, είναι και η αύξηση της συμμετοχής  της μεταποίησης  στο 20% στο ΑΕγχΠ της Ευρώπης, προκειμένου να σταματήσει η συνεχιζόμενη πτώση της βιομηχανικής παραγωγής (15,1% τον Ιούνιο 2013 έναντι 16% το 2011) και η συνεχώς αυξανόμενη ανεργία (πάνω από 3 εκατομμύρια άνεργοι) σύμφωνα με τη EUROSTAT. Ο στόχος   της αύξησης της μεταποίησης στο ΑΕγχΠ οφείλει  να είναι και στόχος της Ελλάδας, της οποίας η συμμετοχή της μεταποίησης στο ΑΕΠ της χώρας συνεχώς μειώνεται έχοντας  φθάσει  πλέον κάτω από το 9% (2012), με όλα τα δραματικά συνεπακόλουθα στην οικονομία (π.χ αύξηση των εισαγωγών, άνοιγμα της ψαλίδας στο εξωτερικό ισοζύγιο,  κλείσιμο 20.000 περίπου μεγάλων και μικρών κυρίως μεταποιητικών επιχειρήσεων,  αύξηση της ανεργίας κατά 200.000 άτομα από το 2009 ).    

Την ίδια περίοδο «τρέχουν» και τα σημαντικά θέματα σχετικά με την αναδιοργάνωση και αξιολόγηση των δομών της Δημόσιας Διοίκησης, όπως και η εκπόνηση των νέων Οργανισμών όλων των Υπουργείων για την αποτελεσματικότερη λειτουργία τους επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί για την αντιμετώπιση της κρίσης. Οι νέες δομές του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας,  πρέπει να είναι σε θέση να εκπληρώσουν τους αναπτυξιακούς στόχους της χώρας, να αποτελέσουν ευέλικτους και αποτελεσματικούς μηχανισμούς χάραξης και παρακολούθησης της εφαρμογής των νέων στρατηγικών και επιχειρησιακών στόχων  για τα επόμενα 10 τουλάχιστον  χρόνια και να απαντούν στις ανάγκες και τις απαιτήσεις των επιχειρήσεων, της οικονομίας και της  κοινωνίας .

Σήμερα στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας διαπιστώνεται αδυναμία κατανόησης και ανάδειξης  των προτεραιοτήτων και ιεράρχησής τους στον μεταποιητικό τομέα, όπως επιβάλλουν οι συνθήκες και οι υποχρεώσεις της χώρας και η έλλειψη ρεαλιστικού στρατηγικού  σχεδιασμού και οργάνωσης για την επίτευξη των στόχων.  Οι πολιτικές που προκρίνονται αφορούν στο δραστικό περιορισμό, έως και διάλυση  των διοικητικών εκείνων δομών που είναι σε θέση να σχεδιάσουν και να συνεισφέρουν  αποτελεσματικά στους παραπάνω στόχους, γιγαντισμός διοικητικών και διαχειριστικών δομών χωρίς προοπτική, άκαιρες, συνεχείς  και άστοχες μετακινήσεις-απομακρύνσεις  στελεχών στην ανώτατη διοικητική ιεραρχία (τι εξυπηρετούν άραγε;), με αποτέλεσμα την απογοήτευση του προσωπικού και των στελεχών, την αδρανοποίηση των  υπηρεσιών  και την  αδυναμία επιτέλεσης των στοιχειωδών υποχρεώσεων της χώρας ενόψει Προεδρίας.

Σημειώνεται ότι η βιομηχανία ως προτεραιότητα και η πολιτική στο θέμα αυτό, απουσιάζει παντελώς στις πολιτικές και στρατηγικές επιλογές, αλλά και λεκτικές αναφορές  σε όλα τα επίπεδα της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΑΝ (Υπουργός, Υφυπουργοί και Γενικοί Γραμματείς), παρά τις  επανειλημμένες επισημάνσεις  από την ΕΕ, τους ειδικούς  και  τους εμπλεκόμενους φορείς. Η άσκηση πολιτικής  έχει αποκτήσει  χαρακτήρα διεκπεραίωσης και εξαντλείται στην διευθέτηση και μόνο κάθε λογής αιτήματος για έργα που είναι ενταγμένα στα προγράμματα και στους επενδυτικούς νόμους. Ελάχιστα φαίνεται να έχουν γίνει ενόψει της Ελληνικής Προεδρίας της ΕΕ στα θέματα αυτά, αλλά στους σχεδιασμούς της  νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.

Μετά τα παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουργός Ανάπτυξης :

  1. Επειδή η πολιτική για τη σταθεροποίηση και την αναδιάταξη της ελληνικής παραγωγικής βάσης όπως προκύπτει από όλα τα δεδομένα , δεν αποτελεί «τομέα προτεραιότητας» της ηγεσίας του ΥΠΑΑΝ, πώς σκοπεύει να αντιμετωπίσει το ζήτημα κατά την περίοδο που η Ελλάδα θα έχει την Προεδρία στο Συμβούλιο Υπουργών Ανταγωνιστικότητας και ποιες είναι οι εθνικές προτεραιότητες και στρατηγικές για τα κρίσιμα ζητήματα (μεταποίηση, ρευστότητα, επιχειρηματικότητα, καινοτομία, ΜμΕ κλπ)που θα προωθηθούν  στο Συμβούλιο Κορυφής του Φεβρουαρίου αλλά και το Άτυπο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας του Μαΐου 2014 που θα γίνει στην Αθήνα για το ίδιο θέμα; Ποιος είναι ο σχεδιασμός για την επίτευξη των στόχων για τη βιομηχανία, όπως ορίζουν οι σχετικές υποχρεώσεις της χώρας προς την ΕΕ; 
  2. Γιατίγια τις   νέες οργανωτικές δομές  του Υπουργείου  υιοθετήθηκαν, αντίθετα προς κάθε αναπτυξιακή λογική προτάσεις, δραματικών περιορισμών στις δομές κρίσιμων τομέων του Υπουργείου (βιομηχανία και εμπόριο), υπέρ άλλων τομέων κυρίως διαχειριστικού και διοικητικού χαρακτήρα, με απόλυτα συγκεντρωτική αντίληψη  που δεν προωθούν την έξοδο από την κρίση  και τις αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας;
  3. Πώς εξηγείται το «παράδοξο» της πραγματοποίησης κρίσιμων διοικητικώνμεταβολών  και μεταθέσεων σε ανώτατα στελέχη που υπηρετούν σε κρίσιμες θέσεις στην ιεραρχία του ΥΠΑΑΝ στα θέματα αυτά , όπως  και οι προσχηματικές μεταβολές στις διευθυντικές θέσεις, ώστε να δημιουργούνται προβλήματα λειτουργίας και συντονισμού στις  καθ’ ύλη αρμόδιες υπηρεσίες  τόσο για την περίοδο της Ελληνικής Προεδρίας, όσο και για το σχεδιασμό  και τη υλοποίηση των πολιτικών και δράσεων ενόψει της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020;  

 

Ο ερωτών Βουλευτής

Μάρκος Μπόλαρης

ΑρχείοΝέων