Τα νέα του Μάρκου Μπόλαρη

Τα νέα του Μάρκου Μπόλαρη

Καταρρέει η λειτουργία των Ειρηνοδικείων λόγω τεράστιας αύξησης της ύλης τους - Επιτακτική ανάγκη πρόσληψης ειρηνοδικών

Με ερώτηση προς τους Υπουργούς Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Δικαιωμάτων κ. Α. Ρουπακιώτη και Οικονομικών κ. Ι. Στουρνάρα, που κατέθεσε στις 29 Μαΐου 2013, ο Βουλευτής Σερρών κ. Μάρκος Μπόλαρηςκαταδεικνύει την κατάρρευση της λειτουργίας των Ειρηνοδικείων λόγω τεράστιας αύξησης της ύλης τους και την επιτακτική ανάγκη πρόσληψης ειρηνοδικών.

Όπως επισημαίνει ο κ. Μ. Μπόλαρης, στον τελευταίο διαγωνισμό υποψηφίων δοκίμων Ειρηνοδικών Δ΄τάξεως που προκηρύχθηκε και διεξήχθη πέτυχαν 329 άτομα, σύμφωνα με τον τελικό πίνακα επιτυχόντων, ενώ μέχρι σήμερα, έχουν προσληφθεί 160 νέοι Ειρηνοδίκες από τον διαγωνισμό αυτό. Ο βουλευτής Σερρών αναφέρει ότι με την εφαρμογή του Ν.4055/2012, έχει αυξηθεί η καθ’ύλην αρμοδιότητα των Ειρηνοδικείων, τόσο κατά ποσό όσο και κατ’ αντικείμενο, τη στιγμή που οι οργανικές θέσεις παραμένουν κενές. Μάλιστα υπογραμμίζει ότι όσον αφορά στις υποθέσεις ρύθμισης οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, κατά τα οριζόμενα στο Ν.3869/2010, η εκδίκαση των αιτήσεων επί των οποίων έχει ανατεθεί στα Ειρηνοδικεία, οι δικάσιμες που ορίζονται είναι τόσο μακρινές που φτάνουν μέχρι και τη δεκαετία, γεγονός που καταδεικνύει ότι τα Ειρηνοδικεία αδυνατούν να ανταποκριθούν στον μεγάλο όγκο της μεταφερόμενης δικαστηριακής ύλης.

Με την ερώτησή του ο κ. Μάρκος Μπόλαρης καλεί τους Υπουργούς να απαντήσουν αφενός τι προτίθενται να πράξουν για την αντιμετώπιση της πανθομολογούμενης εξαιρετικά προβληματικής λειτουργίας των Ειρηνοδικείων, λόγω της τεράστιας αύξησης της ύλης τους και αφετέρου αν προτίθενται να προβούν στην άμεση πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων των Ειρηνοδικείων της χώρας, προκειμένου να εκπληρωθεί ο σκοπός του Ν.4055/2012 σχετικά με τη δίκαιη δίκη και την εύλογη διάρκεια αυτής, καθώς επίσης και να προαχθεί η άμεση απονομή της δικαιοσύνης.

 

Αθήνα, 29 Μαΐου 2013
 
ΕΡΩΤΗΣΗ
 
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ: 1. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
                                                 Δικαιωμάτων κ. Α. Ρουπακιώτη
                                             2. Οικονομικών κ. Ι. Στουρνάρα

ΘΕΜΑ: «Καταρρέει η λειτουργία των Ειρηνοδικείων λόγω τεράστιας αύξησης της ύλης τους - Επιτακτική ανάγκη πρόσληψης ειρηνοδικών»

Στον τελευταίο διαγωνισμό υποψηφίων δοκίμων Ειρηνοδικών Δ΄τάξεως που προκηρύχθηκε και διεξήχθη δυνάμει της υπ’αρίθμ. 101082/04.10.2010 απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπως αυτή τροποποιήθηκε, πέτυχαν 329 άτομα, σύμφωνα με το δημοσιευθέντα στο ΦΕΚ 1046 Γ΄/02.12.2011 τελικό πίνακα επιτυχόντων. Η ως άνω απόφαση προκήρυξης, όπως αυτή τροποποιήθηκε, όριζε ότι ο εν λόγω διαγωνισμός διενεργήθηκε για να καλυφθούν κενές οργανικές θέσεις Ειρηνοδικών και ότι ο προαναφερθείς τελικός πίνακας επιτυχόντων θα ίσχυε από τη δημοσίευσή του μέχρι την 31.12.2012, ενώ όσον αφορά στους επιτυχόντες προέβλεπε ότι από τους επιτυχόντες θα διορίζονται κατά τη σειρά αναγραφής τους στον πίνακα αυτόν και θα τοποθετούνται στις κενές ή κενούμενες κατά τη διάρκεια ισχύος του πίνακα θέσεις Ειρηνοδικών. Μέχρι και σήμερα, έχουν προσληφθεί 160 νέοι Ειρηνοδίκες από τον διαγωνισμό αυτό, οι οποίοι τοποθετήθηκαν την 19.06.2012, ενώ όλοι οι υπόλοιποι επιτυχόντες θα διορίζονται – όπως προέβλεπε η προαναφερόμενη απόφαση προκήρυξης - κατά τη σειρά αναγραφής τους στον πίνακα αυτόν και θα τοποθετούνται στις κενές ή κενούμενες κατά τη διάρκεια ισχύος του πίνακα θέσεις Ειρηνοδικών.

Επειδή βάσει του άρθρου 16 παρ. 8 της από 05.12.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α 237/05.12.2012), δόθηκε παράταση της ισχύος του ως άνω πίνακα επιτυχόντων υποψηφίων δοκίμων Ειρηνοδικών Δ΄Τάξεως ως την 31.12.2013, η οποία επικυρώθηκε με το Ν.4111/2013 (ΦΕΚ Α 18/25.01.2013).

Επειδή οι κενές οργανικές θέσεις Ειρηνοδικών ανέρχονται σε πενήντα πέντε, στις οποίες προστίθενται άλλες είκοσι μία λόγω συνταξιοδότησης Ειρηνοδικών, βάσει επίσημης απάντησης που δόθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε σχετικό αίτημα των επιτυχόντων του διαγωνισμού Ειρηνοδικών, ενώ οι εναπομείναντες υπό διορισμό από τον εν λόγω διαγωνισμό είναι εκατό δέκα οκτώ.

Επειδή σε εφαρμογή του Ν.4055/2012, έχει αυξηθεί η καθ’ύλην αρμοδιότητα των Ειρηνοδικείων, τόσο κατά πόσο όσο και κατ’αντικείμενο (όπως ενδεικτικά, υπερχρεωμένα νοικοκυριά, εκούσια δικαιοδοσία, διαταγές πληρωμής), τη στιγμή που οι οργανικές θέσεις παραμένουν κενές, γεγονός που οδηγεί σε απίστευτες καθυστερήσεις στην απονομή της δικαιοσύνης.
Επειδή συγκεκριμένα όσον αφορά στις υποθέσεις ρύθμισης οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, κατά τα οριζόμενα στο Ν.3869/2010, η εκδίκαση των αιτήσεων επί των οποίων έχει ανατεθεί στα Ειρηνοδικεία, οι δικάσιμες που ορίζονται είναι τόσο μακρινές που φτάνουν μέχρι και τη δεκαετία (για παράδειγμα, Ειρηνοδικείο Καλλιθέας το 2022 και Ειρηνοδικείο Ν. Ιωνίας το 2021), γεγονός που καταστρατηγεί κατ’ουσίαν το πνεύμα του Ν.3869/2010 που δίνει τη δυνατότητα σε κάθε υπερχρεωμένο οφειλέτη να διεκδικήσει μία ευνοϊκή ρύθμιση στην αποπληρωμή των οικονομικών του υποχρεώσεων προς τις Τράπεζες, εξασφαλίζοντας παράλληλα ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης.

Επειδή όπως χαρακτηριστικά υπογραμμίζεται και στην από 14.03.2012 ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων σχετικά με τις συνθήκες εργασίας των Ειρηνοδικών, ο υπολογισμός του ποσοστού προσλήψεων «1 διοριζόμενος για κάθε 5 κενά» που ισχύει για τον ευρύτερο δημόσιο τομέα δεν ισχύει για τους δικαστικούς λειτουργούς, για τους οποίους συνεχίζει να ισχύει ο κανόνας της 1 πρόσληψης ανά 1 κένωσης. 

Επειδή βάσει όλων των ανωτέρω εκτεθέντων, καθίσταται πρόδηλη και επιτακτική ανάγκη η άμεση κάλυψη των υπόλοιπων κενών οργανικών θέσεων, καθώς μάλιστα όλοι αρμόδιοι φορείς επισημαίνουν ότι τα Ειρηνοδικεία αδυνατούν να ανταποκριθούν στον μεγάλο όγκο της μεταφερόμενης δικαστηριακής ύλης, δεδομένου ότι δεν διαθέτουν ούτε το απαιτούμενο προσωπικό ούτε την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή.

Ερωτάσθε κύριοι Υπουργοί:
1. Τι προτίθεστε να πράξετε για την αντιμετώπιση της πανθομολογούμενης εξαιρετικά προβληματικής λειτουργίας των Ειρηνοδικείων, λόγω της τεράστιας αύξησης της ύλης τους;

2. Προτίθεστε να προβείτε στην άμεση πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων των Ειρηνοδικείων της χώρας, προκειμένου να εκπληρωθεί ο σκοπός του Ν.4055/2012 σχετικά με τη δίκαιη δίκη και την εύλογη διάρκεια αυτής, καθώς επίσης και να προαχθεί η άμεση απονομή της δικαιοσύνης;
 

Ο ερωτών ΒουλευτήςΜάρκος Μπόλαρης

ΑρχείοΝέων