Τα νέα του Μάρκου Μπόλαρη

Τα νέα του Μάρκου Μπόλαρη

Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Εξωτερικών Μάρκου Μπόλαρη

ΦΕΚ 3817 τεύχος Β 5-9-2018

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Π23ΥΦΥΠ-49090

 Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Εξωτερικών Μάρκου Μπόλαρη.

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 83 του Συντάγματος.
 2. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 41 και του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α' 98).
 3. Τις διατάξεις του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3566/2007 «Κύρωση ως Κώδικα του "Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών» (Α' 117) και ιδίως το άρθρο 2 αυτού.
 4. Τις διατάξεις του π.δ. 230/1998 «Αρμοδιότητες και διάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών» (Α' 177), όπως τροποποιηθέν ισχύει.
 5. Την υπ’ αριθμ. Π23Ε1-42372 Π23Ε2/29.12.2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Εξωτερικών και Οικονομικών «Συγκρότηση ενιαίου διοικητικού τομέα με τίτλο "Θρησκευτική και Πολιτιστική Διπλωματία" στο Υπουργείο Εξωτερικών» (Β' 2921).
 6. Το π.δ. 69/2015 «Διορισμός του Αλεξίου Τσίπρα του Παύλου, ως Πρωθυπουργού» (Α' 113).
 7. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 116).
 8. Την υπ’ αριθμ. Υ5/27.1.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Β' 204).
 9. Το π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 160).
 10. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Αρμοδιότητες Υφυπουργού Εξωτερικών Μάρκου Μπόλαρη

Α.1. Στον Υφυπουργό Εξωτερικών Μάρκο Μπόλαρη ανατίθενται οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Του ενιαίου διοικητικού τομέα Θρησκευτικής και Πολιτιστικής Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών και των υπαγόμενων σε αυτόν υπηρεσιών.

β) Τα θέματα αρμοδιότητας των:

- Δ4 Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Μειονοτήτων, Προσφύγων και Μεταναστών.

- Δ5 Διεύθυνσης Προστασίας Περιβάλλοντος.

- Ε1 Διεύθυνσης Μορφωτικών και Πολιτιστικών Υποθέσεων.

- Ε2 Διεύθυνσης Θρησκευτικών και Εκκλησιαστικών Υποθέσεων.

- Ε3 Διεύθυνσης Διοικητικών και Δικαστικών Υποθέσεων.

- Ε4 Διεύθυνσης Ολυμπιάδος και Διεθνών Αθλητικών Σχέσεων.

γ) Η προώθηση και η καλλιέργεια του φιλελληνισμού.

δ) Η Μεταφραστική Υπηρεσία.

ε) Η εκτέλεση ειδικών αποστολών που του ανατίθενται από τον Υπουργό Εξωτερικών στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.

 1. Ο Υφυπουργός ορίζεται Ειδικός Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών για θέματα κλιματικής αλλαγής και παρακολουθεί θέματα που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και τις συναφείς πολιτικές και δράσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εξωτερικών.

Β. Ο Υφυπουργός είναι αρμόδιος για την υπογραφή των αποφάσεων υπηρεσιακής μετακίνησης του προσωπικού του Γραφείου του.

Γ. Στις παραπάνω αρμοδιότητες του Υφυπουργού περιλαμβάνονται:

α) Η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστικών διαταγμάτων, η έκδοση αποφάσεων ατομικού και κανονιστικού χαρακτήρα και η συνυπογραφή ατομικών ή κανονιστικών διαταγμάτων ή αποφάσεων με άλλους Υπουργούς ή Υφυπουργούς.

β) Οι κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες και η νομοθετική πρωτοβουλία.

Δ. Οι ανωτέρω αρμοδιότητες ασκούνται στο πλαίσιο της γενικής πολιτικής του Υπουργείου που χαράσσει ο Υπουργός Εξωτερικών.

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 2018

Ο Πρωθυπουργός
ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣ


Ο Υπουργός Εξωτερικών
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ

ΑρχείοΝέων