Τα νέα του Μάρκου Μπόλαρη

Τα νέα του Μάρκου Μπόλαρη

«Προσφυγή της περιφερειακής παράταξης «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ-ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ» κατά της υπ’αριθμ. 252/2014 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας για την ακύρωσή της

 Η προσβαλλόμενη απόφαση αφορά την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Περιφερειακού Συμβουλίου σε επιτροπές κατά παράβαση του νόμου 3852/2010, η οποία οδηγεί σε:

- Αποδυνάμωση-απαξίωση του ανώτερου δημοκρατικού συλλογικού οργάνου της Περιφέρειας, του Περιφερειακού Συμβουλίου
- Ελλιπή αντιπροσώπευση των πολιτών
- Υποβάθμιση του δημοκρατικού συστήματος διοίκησης της Περιφέρειας
- Έλλειμμα δημοσιότητας και ενημέρωσης των πολιτών»

Προσφυγή κατά της υπ’αριθμ. 252/2014 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, που αφορά στη σύσταση επιτροπών του άρθρου 164 του Ν.3852/2010 και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Περιφερειακού Συμβουλίου σε αυτές, κατέθεσαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Ανεξάρτητης Αυτοδιοικητικής Κίνησης για την Κεντρική Μακεδονία «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» Μάρκος Μπόλαρης, Δημήτρης Μούρνος και Χρυσάνθη Μπουφίδου στην Επιτροπή Ελέγχου Πράξεων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης, ζητώντας την ακύρωσή της ως κατά νόμο αβάσιμη.

Όπως επισημαίνουν στο κείμενο της προσφυγής τους οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι, από την εισήγηση και το κείμενο της προσβαλλόμενης απόφασης προκύπτει ότι η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας έχει ληφθεί κατά παράβαση του νόμου 3852/2010 και συγκεκριμένα του άρθρου 164 παρ.4 και ζητούν να ακυρωθεί λόγω έλλειψης νομιμότητας για τους εξής λόγους:

1. Το Περιφερειακό Συμβούλιο αποτελεί το ανώτατο συλλογικό όργανο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με την κατά παράβαση του νόμου εκχώρηση αποφασιστικών αρμοδιοτήτων του στις παραπάνω επιτροπές όχι μόνο αποδυναμώνεται ο ρόλος του, αλλά ενισχύεται και διευρύνεται παράνομα το πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Περιφερειάρχη, επιπλέον δε υποσκάπτεται και φαλκιδεύεται η δημοκρατική διαδικασία λήψης αποφάσεων και ο έλεγχος των πράξεων της διοίκησης.

2. Η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από το Περιφερειακό Συμβούλιο στις δύο επιτροπές είναι νόμιμη στο βαθμό που οι επιτροπές αυτές συζητούν, αποφασίζουν και εν τέλει υποχρεωτικά εισηγούνται στο Περιφερειακό Συμβούλιο για τα θέματα της αρμοδιότητάς τους. Ωστόσο, με την ως άνω απόφαση της 14.11.2014, αφαιρούνται παρανόμως αρμοδιότητες από το Περιφερειακό Συμβούλιο.

3. Aποτέλεσμα της εφαρμογής της προσβαλλομένης απόφασης θα είναι η αποδυνάμωση και η απαξίωση του ανώτερου συλλογικού οργάνου της Περιφέρειας, του Περιφερειακού Συμβουλίου, κατά συνέπεια η ελλιπής αντιπροσώπευση των πολιτών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και η καταπάτηση του δημοκρατικού συστήματος διακυβέρνησης και διοίκησης, καθώς καταργείται κάθε δυνατότητα ελέγχου της διοίκησης στο πλαίσιο των εκλεγμένων οργάνων της Περιφέρειας.

4. Το γεγονός ότι στις Επιτροπές μεταβιβάζονται σχεδόν όλες οι αρμοδιότητες, θα έχει ως συνέπεια για θέματα μείζονος σημασίας να αποφασίζουν οι Επιτροπές, ενώ το Περιφερειακό Συμβούλιο - που είναι ουσία επιφορτισμένο με το ρόλο αυτό - δεν θα συμμετέχει καθόλου στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Χαρακτηριστικά αναφέρουν ότι το Μετρό της Θεσσαλονίκης, θα αποτελέσει ζήτημα που θα συζητηθεί και οι σχετικές παράμετροι θα αποφασιστούν από τα εννέα άτομα της διοίκησης που θα συμμετέχουν στην αρμόδια Επιτροπή. Επίσης επισημαίνουν την προηγούμενη κακή πρακτική σε σχέση με το θέμα της όδευσης του αγωγού ΤΑΠ - θέμα που τέθηκε και συζητήθηκε στην Επιτροπή Ανάπτυξης – το οποίο δεν παραπέμφθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο όπως λόγω της ύψιστης σημασίας του έπρεπε, με αποτέλεσμα όχι μόνο να μη λυθεί το ζήτημα με τις προβλεπόμενες δημοκρατικές διαδικασίες και με τη λήψη υπόψη της γνώμης των πολιτών – αφού περιορίζεται ο δημόσιος χαρακτήρας των συνεδριάσεων των Επιτροπών - αλλά να δημιουργούνται συνεχώς νέα προβλήματα.

5. Βάσει της σχετικής Εισήγησης του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας και της εκδοθείσας προσβαλλομένης απόφασης δεν αιτιολογείται επαρκώς η ανάγκη μεταβίβασης των συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων του Περιφερειακού Συμβουλίου στις Επιτροπές, παρά μόνο αναφέρονται επιγραμματικά οι στόχοι της μεταβίβασης αυτής, οι οποίοι μάλιστα κάθε άλλο παρά επιτεύξιμοι είναι με τη διαδικασία αυτή. Συγκεκριμένα επισημαίνουν ότι:

α) ο στόχος της αποσυμφόρησης της λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου δεν ευσταθεί, καθόσον η ημερήσια διάταξη των μέχρι τούδε συνεδριάσεων του Π.Σ. ουδόλως φορτωμένη είναι, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία των θεμάτων προς συζήτηση και ψήφιση εξαντλείται σε εκπροσωπήσεις της Περιφέρειας σε φορείς και σε επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών σε πολίτες.

β) οι στόχοι της απλούστευσης και επιτάχυνσης της διαδικασίας είναι αβάσιμοι, καθώς το Περιφερειακό Συμβούλιο συνέρχεται κατ’ ελάχιστον μία φορά το μήνα και επιπλέον παρέχεται από το νομοθετικό πλαίσιο η δυνατότητα συχνότερων συνεδριάσεων, όταν αυτό απαιτείται, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την ανάγκη της γρήγορης λήψης αποφάσεων.

γ) ο στόχος της εμβάθυνσης στην επεξεργασία των θεμάτων - η οποία πραγματικά πρέπει να αποτελεί πρωταρχικό μέλημα του Περιφερειακού Συμβουλίου προκειμένου να εξυπηρετεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον πολίτη - όχι μόνο δεν θα εξασφαλιστεί με την παραχώρηση ευρύτατης αποφασιστικής αρμοδιότητας στις Επιτροπές, αλλά κινδυνεύει να καταστρατηγηθεί κάθε έκφανση δημοκρατικού ελέγχου.

ΑρχείοΝέων