Τα νέα του Μάρκου Μπόλαρη

Τα νέα του Μάρκου Μπόλαρη

Συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Χοιροτροφικών Συλλόγων Ελλάδας

Συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Χοιροτροφικών Συλλόγων Ελλάδας, με επικεφαλής τον Πρόεδρο κ. Καλλέργη, είχε ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάρκος Μπόλαρης, στην οποία εκτέθηκαν αναλυτικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος της χοιροτροφίας στην Ελλάδα.

Το σημαντικότερο πρόβλημα στο οποίο εστίασαν οι εκπρόσωποι των Ελλήνων χοιροτρόφων είναι:
οι οφειλές που προκύπτουν α. από τα δάνεια της περιόδου 1980-2000 που πήραν με υψηλά επιτόκια, καθώς και β. το άτοκο δάνειο του 2007 που πήραν λόγω του διπλασιασμού των τιμών των ζωοτροφών ενώ οι τιμές των προϊόντων τους παρέμειναν στα επίπεδα του 1990.


Υπογράμμισαν ότι με τον ν. 3259/2004 το ύψος των οφειλών της πρώτης περίπτωσης περιορίζεται στο διπλάσιο του κεφαλαίου, έτσι ώστε το επιπλέον αυτού ποσό οφειλής διαγράφεται. Ο νόμος όμως αυτός δεν εφαρμόστηκε από την πρώην Α.Τ.Ε. και παρά τη Γνωμοδότηση 32/2007 του Ν.Σ.Κ. και την εισήγηση του Γ.Λ.Κ., το Υπουργείο Οικονομικών δεν εφάρμοσε το νόμο. Με αποτέλεσμα μια ατέρμονη εμπλοκή σε δεκάδες δικαστικές διενέξεις μεταξύ των χοιροτρόφων και του Ελληνικού Δημοσίου.
Επίσης, οι χοιροτρόφοι ενημέρωσαν για την ίδρυση της «Ζωοφόρος ΑΕ», μιάς εν τοις πράγμασι Ομάδας Παραγωγών με 44 ιδρυτικά μέλη στα οποία προστέθηκαν άλλα 48 μέλη-παραγωγοί, ώστε ο σημερινός αριθμός των συμμετεχόντων χοιροτροφικών επιχειρήσεων να ανέρχεται σε 92 χοιροτροφικές επιχειρήσεις. Στις οι καταστατικού σκοποί αυτού του φορέα είναι οι εξής:

Προμήθεια ζωοτροφών, φαρμάκων, εμβολίων, εξοπλισμού
Κατασκευή εργοστασίου παραγωγής ζωοτροφών
Γενετική βελτίωση των ζώων
Κατασκευή 4 σταθμών συγκέντρωσης και επεξεργασίας αποβλήτων για την παραγωγή ενέργειας.
Τεχνική υποστήριξη των παραγωγών
Δημιουργία μονάδας απορρόφησης, επεξεργασίας και προώθησης χοιρινών.
Δημιουργία ενός σύγχρονου χοιροσφαγείου με προδιαγραφές που επιτρέπει την ολική διαχείριση και αξιοποίηση του προϊόντος, των υποπροϊόντων και των υπολειμμάτων.
Τα μέλη του Δ.Σ. της ομοσπονδίας χοιροτρόφων υπογράμμισαν τον κάκιστο σχεδιασμό προηγούμενων Προγραμματικών Περιόδων, όπως αυτός αναδεικνύεται από την παράθεση των αδιάψευστων στοιχείων. 

Συγκεκριμένα :
Α)Πορτογαλία, έχει περίπου 200.000 σύες (χοιρομητέρες), υπάρχει μόνο ένα σφαγείο για χοίρους
Β)Δανία, έχει περίπου 1.000.000 σύες, υπάρχουν 4 σφαγεία, και 
Γ)Ελλάδα, έχει περίπου 55.000 σύες υπάρχουν 135 σφαγεία!

Είναι απολύτως καταφανές ότι η βιωσιμότητα τόσο των χοιροτροφικών επιχειρήσεων, όσο και των χοιροσφαγείων καθίσταται εξαιρετικά επισφαλής, αφού το κόστος παραγωγής και μόνο εξ αυτού του δυσμενούς παράγοντα αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα.

Ο Αναπλ. Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μάρκος Μπόλαρης επεσήμανε ότι: 

α) αναλαμβάνεται πρωτοβουλία γιά συνεργασία του ΥΠΑΑΤ αφενός με το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και αφετέρου με το Υπουργείο Οικονομικών, ώστε να διακριβωθεί το νομικό πλαίσιο αναφορικά με τα δάνεια, λαμβανομένων υπ΄όψιν των θετικών για τους δανεισθέντες χοιροτρόφους δικαστικών αποφάσεων, προκειμένου να δοθεί άμεσα νόμιμη λύση, ώστε να απεγκλωβιστούν οι χοιροτροφικές επιχειρήσεις.

β) πρότεινε στην Ομοσπονδία να εντάξουν τις δράσεις της «ΖΩΟΦΟΡΟΥ» και τον καινοτόμο για την χώρα σχεδιασμό της, στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2019, με τεκμηριωμένες οικονομοτεχνικές μελέτες, ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα των ελληνικών χοιροτροφικών επιχειρήσεων, με ταυτόχρονη μείωση κόστους , με ένταση στην ποιότητα, την πιστοποίηση, την καθετοποίηση , την χρήση φιλικών στο περιβάλλον πρακτικών, τα βιολογικά προϊόντα, την αξιοποίηση αυτόχθονων φυλών, την εξωστρέφεια.

ΑρχείοΝέων