Τα νέα του Μάρκου Μπόλαρη

Τα νέα του Μάρκου Μπόλαρη

Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης υπ΄ αριθμόν 225020/31-3-2003 των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Γεωργίας σχετικά με τον «Τεχνικό Κανονισμό Ελέγχου και πιστοποίησης σπόρων δημητριακών προς σπορά», σε συμμόρφωση προς την Εκτελεστική Οδηγία (ΕΕ)

Η τροποποίηση αφορά τα παραρτήματα εμπορίας σπόρων δημητριακών προς σπορά. Συγκεκριμένα, στο πρώτο εδάφιο, στο σημείο πέντε του άρθρου 25 του παραρτήματος Ι, αναφέρονται υβρίδια ειδών βρώμης ρυζιού, σίτου και κρίθης. Έπειτα, προστίθεται η αλλαγή των ελάχιστων αποστάσεων ασφαλείας από πηγές γύρης για ανεπιθύμητη ξένη επικονίαση και λοιπές τεχνικές λεπτομέρειες. Στο σημείο 15 του άρθρου 25 του Παραρτήματος ΙΙ καθορίζεται η ελάχιστη ποικιλιακή καθαρότητα των προαναφερόμενων ειδών. 
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει την 1η Ιουλίου 2016.

ΑρχείοΝέων