Τα νέα του Μάρκου Μπόλαρη

Τα νέα του Μάρκου Μπόλαρη

Πρόκριμα σε νέους για τις άδειες οινοστάφυλων

Έξτρα μοριόδοτηση σε όσους πραγματοποιούν πρώτη εγκατάσταση, σε βιοκαλλιεργητές, κατοίκους μειονεκτικών περιοχών και σε κατόχους μικρομεσαίων εκμεταλλεύσεων που θέλουν να διευρύνουν την έκτασή τους, δίνει η σχετική απόφαση για τον τρόπο κατανομής των νέων αδειών φύτευσης οινάμπελων για το 2016.

Για το έτος 2016, όπως αναφέρει η απόφαση που υπογράφει ο αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάρκος Μπόλαρης, θα χορηγηθούν άδειες νέας φύτευσης,που αντιστοιχούν στο 1% του συνόλου των αμπελουργικών εκτάσεων της χώρας σύμφωνα με την απογραφή που αναφέρεται στις φυτεμένες εκτάσεις την 31ηΙουλίου 2015 και η οποία θα ανακοινωθεί την 1ηΜαρτίου του 2016.

Αν ξεπεράσουν οι αιτήσεις το 1% τότε μπαίνουν σε εφαρμογή τα κριτήρια προτεραιότητας που δίνουν ιδιαίτερα βαρύτητα στις αιτήσεις των εξής ενδιαφερόμενων:

 • Παραγωγοί που φυτεύουν αμπέλια για πρώτη φορά και εγκαθίστανται ως αρχηγοί της (νεοεισερχόμενοι).Βαρύτητα κριτηρίου 0,2
 • Εκτάσεις όπου οι αμπελώνες συμβάλλουν στη διατήρηση του περιβάλλοντος (βιολογικά, ολοκληρωμένη, αναβαθμίδες).Βαρύτητα κριτηρίου 0,1
 • Εκτάσεις που αντιμετωπίζουν φυσικούς ή άλλους ειδικούς περιορισμούς.Βαρύτητα κριτηρίου 0,2.
 • Εκτάσεις που προορίζονται για νέα φύτευση στο πλαίσιο της διεύρυνσης των μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων.Βαρύτητα κριτηρίου 0,2
 • Προηγούμενη συμπεριφορά του παραγωγού.Βαρύτητα κριτηρίου 0,3

Οι αιτήσεις γιατις νέες άδειες ξεκινούν την 1η Μαρτίου και λήγουν στις 15 Απριλίου, και για να μπορέσει κάποιος να κάνει αίτηση, πρέπει να πληροί τουλάχιστον μία από αυτές τις προϋποθέσεις:

Για να είναι επιλέξιμες οι αιτήσεις θα πρέπει :

Φυσικά πρόσωπα

α ) ο αιτών να διαθέτει αγροτεμάχιο/α έκτασης τουλάχιστον ίσης με την έκταση που αιτείται. Η έκταση για την οποία αιτείται άδεια νέας φύτευσης δύναται να αντιστοιχεί σε ένα ή περισσότερα αγροτεμάχια και υπολογίζεται αθροιστικά.

Η εν λόγω έκταση μπορεί να είναι είτε ιδιόκτητη είτε ενοικιαζόμενη. Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της άδειας, οι αιτούντες έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν την αρχικά αιτούμενη έκταση με άλλη αντίστοιχου μεγέθους και με τα ίδια χαρακτηριστικά όσον αφορά τα κριτήρια προτεραιότητας.

β) ο αιτών να διαθέτει επαρκείς επαγγελματικές δεξιότητες και ικανότητες. Ειδικότερα αν ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο θα πρέπει να ικανοποιείτουλάχιστον μίααπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Να είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότης
 • Να είναι κάτοχος αμπελουργικής έκτασης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου τουλάχιστον τα πέντε τελευταία έτη
 • Να είναι οινοποιός
 • Να είναι απόφοιτος Α.Ε.Ι ή Α.Τ.Ε.Ι Γεωπονίας/Οινολογίας ή να κατέχει κατάρτιση σχετική με την αμπελουργία και προαιρετικά την οινολογία

Νομικά πρόσωπα

 • Να είναι κάτοχος , ιδιόκτητης ή μισθωμένης αμπελουργικής έκτασης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου τουλάχιστον τα πέντε τελευταία έτη
 • Βάσει καταστατικού λειτουργίας να ασκεί αγροτική δραστηριότητα. Όταν το νομικό πρόσωπο βάσει καταστατικού δεν ασκεί αγροτική δραστηριότητα τότε το κριτήριο θεωρείται ότι ικανοποιείται όταν ο επικεφαλής του νομικού προσώπου καλύπτει ως φυσικό πρόσωπο τις προϋποθέσεις σπουδών ή κατάρτισης.

Αναλυτικά η απόφαση με θέμα:Θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1308/2013, (Ε.Ε) αριθ. 2015/560 και (Ε.Ε) αριθ. 2015/561, σχετικά με τη διαχείριση των αδειών για νέες αμπελοφυτεύσεις για το έτος 2016.

http://www.agronews.gr

ΑρχείοΝέων